Vedtægter for HISTORISK OPEL KLUB DANMARK

Vedtaget på generalforsamlingen i Broby d. 18. marts 2023

 1. Navn & Formål
 2. Medlemsforhold
 3. Organisation
 4. Økonomi
 5. Generelt

Kapitel 1 – Navn & Formål

§ 1: Navn

 • Foreningens navn er: Historisk Opel Klub Danmark

§ 2: Formål

 • Stk. 1: Foreningen har til formål, at bevare motorkøretøjer af mærket Opel uanset model og årgang, samt sørge for at fremme interessen for disse – for derved i enhver henseende at styrke og udvikle sammenholdet blandt ejerne både i indland og udland.
 • Stk. 2: Foreningen skal:
  – Indsamle og bevare ethvert form for historisk- samt teknisk materiale vedrørende de forskellige Opel modeller.
  – Være behjælpelig for medlemmer der søger reservedele med netværk samt viden jf. klubbens modelreferenter.

Kapitel 2 – Medlemsforhold

§ 3: Indmeldelse

 • Stk. 1: Som medlemmer kan optages alle, som måtte have interesse i at hjælpe, støtte og bevare foreningen samt dennes interesser.
 • Stk. 2: Ønsker om indmeldelse kan ske ved henvendelse til kasseren, via klubbens hjemmeside eller tlf/mail. Indmeldelse på messer hvor klubben er repræsenteret skal snarest muligt viderebringes til kasseren. Et hvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til at være behjælpelig med at videreformidle henvendelser fra potentielle medlemmer hertil. (Vedrørende betaling af kontingent, se Kapitel 4, § 14).
 • Stk. 3: Fra ethvert nyt medlems offentliggørelse i foreningen, har ethvert allerede optaget medlem 14 dages indsigelsesret. Indsigelser indgives skriftligt til førnævnte bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vurderer derefter, om indsigelsen bør tages til følge.
 • Stk. 4: Indmeldelsesgebyret sænkes, afhængigt af indmeldelsestidspunktet, til følgende:
  – pr. 1. Januar fuldt årskontingent
  – pr. 1. Juli 1/2 af årskontingent
  – Medlemmer indmeldt efter 1. Oktober betaler Årskontingent for efterfølgende år og opnår derved 4. kvartal gratis.

§ 4: Udmeldelse

 • Stk. 1: Udmeldelse kan for bestyrelsesmedlemmerne kun ske med en måneds varsel, hvorimod menige medlemmer kan udtræde af klubben straks. Kontingent kan for begge kategorier ikke tilbagebetales.
 • Stk. 2: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens afgørelse herom kræver dog, at 2/3 af bestyrelsen stemmer for beslutningen.
  Pågældende medlem skal dog inden bestyrelsens afstemning have haft lejlighed til at forsvare sig, og pågældende kan forlange, at spørgsmålet om eksklusion skal endeligt afgøres (afstemning) ved førstkommende ordinære generalforsamling, hvor medlemmet ligeledes har ret til at fremføre sin sag.

Kapitel 3 – Organisation

§ 5: Myndighed

 • Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

§ 6: Den daglige ledelse

 • Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
 • Stk. 2: Bestyrelsen består af én formand, én næstformand, én kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer, og en til to suppleanter
 • Stk. 3: Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov til at varetage forskellige opgaver herunder klubblad, hjemmeside, sociale medier mv. Det at være udvalgsmedlem udelukker ikke, at man ligeledes varetager en plads i bestyrelsen.
 • Stk. 4: Bestyrelsen fordeler efter eget valg de enkelte opgaver mellem de repræsentative bestyrelsesmedlemmer – dvs. at bestyrelsen konstituerer sig selv.
 • 5: Der skal vælges 6 medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposterne, disse vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelen er således på valg i lige årstal og den anden halvdel i ulige årstal.
 • Stk. 6: Foruden ovennævnte vælges, om muligt, én til to medlemmer som suppleanter til bestyrelsen, disse er valgt for 1 år ad gangen.

§ 7: Generalforsamlingen

 • 1: Formanden indkalder hvert år til ordinær generalforsamling med mindst 30 dages varsel. Generalforsamlingen bør, så vidt det er muligt, søges afholdt i marts måned, og bør søges afholdt på skift imellem landsdelene (øst samt vest for Storebælt)
 • Stk. 2: Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • Stk. 3: Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling når dette skønnes påkrævet, og skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 20% af medlemmerne begærer dette ved motiveret dagsorden.

§ 8: Dagsorden

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og eventuelle stemmetællere.
 2. Godkendelse af dagsordenen (eventuelle tilføjelser).
 3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
 4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, og én til to suppleanter.
 6. Valg af bilagskontrollanter.
 7. Forslag fra bestyrelsen samt øvrige medlemmer.
 8. Eventuelt.

§ 9: Afstemning

 • Stk. 1: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal – uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dette gælder ligeledes ved vedtægtsændringer.
 • Stk. 2: Samtlige bestyrelsesmedlemmer har kun én stemme hver.
 • Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Det vil sige, at fuldmagter ikke er gyldige.
 • Stk. 4: Kun medlemmer der har betalt kontingent er stemmeberettigede.
 • Stk. 5: Alle valg foregår ved skriftlig afstemning, såfremt blot et medlem ønsker dette.

§ 10: Udgifter

 • Stk. 1: Medlemmerne afholder selv udgifterne i forbindelse med transporten til og fra generalforsamlingen.

§ 11: Midlertidig formand

 • Stk. 1: Afgiver formanden sin post midt i en valgperiode overtager næstformanden embedet indtil bestyrelsen kan konstituere sig på ny.
 • Stk. 2: Afgår et af de andre bestyrelsesmedlemmer før en valgperiodes udløb, træder en af suppleanterne til.

Kapitel 4 – Økonomi

§ 12: Regnskabsår

 • Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

§ 13: Økonomi

 • Stk. 1: Foreningens kassebeholdning bestyres af den valgte kasserer, eventuelt – om nødvendigt – med hjælp fra resten af bestyrelsen.
 • Stk. 2: Beholdningen må kun anvendes til relevante udgifter i forbindelse med klubbens drift. Herunder kørselsgodtgørelse i forbindelse med kørsel med klubbens campingvogn og klubtøjsbutik, samt kørsel for bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med bestyrelsesmøder. Det fordres dog at bestyrelsesmedlemmerne søger at lave samkørsel når det er muligt. Desuden dækkes broafgifter samt udgifter til færge. Fortæring i forbindelse med møder afholdes af klubben.
 • Stk. 3: I tilfælde af, at medlemmer har lagt penge ud i forbindelse med diverse arrangementer, og lignende, skal beløbet udbetales, når projektet er slut.
 • Stk. 4: Regnskabet skal afleveres til klubbens valgte bilagskontrollanter inden d. 15. januar, og skal være revideret inden d. 1. februar således, at det på den årlige generalforsamling. Regnskabet skal underskrives af kassereren samt bilagskontrollanterne.

§ 14: Kontingent

 • Stk. 1: Et årskontingent dækker en husstand, et medlemsblad samt et stemmeberettiget medlem.
 • Stk. 2: Har et medlem, trods skriftligt påkrav, ikke betalt sit kontingent senest en måned efter forfaldsdagen, bortfalder medlemskabet.
 • Stk. 3: En kontingentforøgelse skal stilles som forslag til generalforsamlingen, og kan efter godkendelse effektueres fra følgende regnskabsår.

Kapitel 5 – Generelt

§ 15: Træf

 • Stk. 1: Der afholdes mindst et årligt træf for hele foreningen. Så vidt muligt centralt beliggende eller skiftevis på Sjælland eller i Jylland.
 • Stk. 2: Hele foreningen skal have besked om tidspunktet for det årlige træf mindst en måned før afholdelsen.

§ 16: Brug af foreningens navn

 • Stk. 1: Foreningen hæfter ikke for, hvad enkeltpersoner træffer af indkøbsmæssige arrangementer, og foreningens navn må ikke bruges i så henseende.
 • Stk. 2: Navnet må gerne bruges til opnåelse af indkøbsmæssige fordele, rabatter og lignende, for alle klubbens medlemmer, men kun såfremt dette er blevet godkendt af bestyrelsen.

§ 17: Opløsning af foreningen

 • Stk. 1: Forslag til opløsning af foreningen kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 20 % af medlemmerne ved fremsættelse af motiveret dagsorden. Formanden skal derefter indkalde til almindelig eller ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage fra forslagets fremsættelse og med sædvanlig varsel.
  Opløsning kan herefter ske, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og såfremt mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås der 3/4 flertal for opløsning uden at halvdelen af medlemmerne er tilstede, skal formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
  Er 3/4 af de afgivne stemmer på denne ekstraordinære generalforsamling for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 • Stk. 2: Den sidst afholdte generalforsamling træffer beslutning om afvikling af foreningens aktiviteter.