Klubbens historie

Den 19. oktober 1984 stiftedes Dansk Opel Kapitän, Admiral, Diplomat Klub. Den 15. marts 1998 ændredes navnet til Historisk Opel Klub Danmark. Herunder kan du kort se, hvad der er sket gennem årene.

1984 –

Der indrykkes en annonce i ”Den Blå Avis” i juli 1984, både i øst og vest udgaven. Responsen er overvældende, den første dag annoncen er i, er der 15 telefonopringninger. De, der henvender sig, får efterfølgende tilsendt et postkort med indkaldelse til stiftende generalforsamling.

Fredag d. 19. oktober 1984 kl. 19 afholdes der stiftende generalforsamling med 26 deltagere, således får de medlemsnummer 1 – 26 (heraf to fra Jylland, resten er fra Sjælland), og de er at betragte, som stiftere af klubben, der får navnet:

Dansk Opel, Kapitän, Admiral, Diplomat Klub (DOKADK).

Som det fremgår af navnet, er klubben kun tilegnet ejere af en Opel af disse modeller. Andre er velkomne, som passive medlemmer, men Kapitän, Admiral og Diplomat er omdrejningspunktet for alle aktiviteter, og ambitionen er fælles hjælp med fælles problemer af teknisk karakter. Kontingentet bliver afregnet kvartalsvist, og udgør kr. 150,- om året for aktive medlemmer, passive slipper med kr. 75,-.

Ved årsskiftet 1984/1985 er medlemstallet allerede steget til 39.

1985 –

Den første ordinære generalforsamling afholdes d. 1. februar 1985. Generalforsamlingerne bliver pejlemærket for året i klubben, det er særligt her de store linjer bliver trukket, og her opgaverne deles ud.

Det første egentlige træf i DOKADK bliver afholdt Kristi himmelfartsdag, torsdag d. 16. maj 1985, hvor man mødes kl. 9 ved Frederiksbergs Runddel, hvorfra man kører til Nysted for at besøge Aalholm Automobilmuseum, det rummer Europas på dette tidspunkt største samling af veteranbiler, ca. 300 stk. fra perioden 1886-1967.

Pr. 14. oktober ’85 oprettes officielt en sektion dækkende Sønderjylland, således at man også her mødes den 2. mandag i hver måned.

1986 –

Ved generalforsamlingen i februar 1986 bliver der foreslået forøgelse af kontingent til kr. 200,- for aktive, og kr. 100,- for passive medlemmer – ligeledes foreslås halvering af kontingent for de, der har mere end 100 km til klubaften, både ved nuværende og fremtidige afdelinger.

Endelig bliver der forslået, at man udvider med en Opel Rekord Olympia afdeling eller register.

Dette bliver forkastet, men ikke glemt. Her skal tages i betragtning, at der allerede er en lang række andre modelspecifikke Opelklubber i landet.

1987 –

På generalforsamlingen i Odense d. 7. februar 1987 udvides formålsparagraffen, således at klubben nu også omfatter Opel Rekord, til og med B modellen, dog kommer disse modeller stadig i anden række.

Samtidig får passive medlemmer stemmeret, og kontingentet hæves til kr. 250,- for alle medlemmer.

Klubben inviteres til internationalt Opel træf i pinsen ’87 hos sin svenske venskabsklub, Svenska Opelklubben.

1988 –

Klubbladet kommer første gang i april ’88, det hedder slet og ret “Klub-nyt!”, er på 8 sider og udkommer 4 gange om året.

DOKADK tæller nu ca. 100 medlemmer, er landsdækkende og vil favne alle modeller.

I december ’88 foreslår Dansk Opel Rekord & Commodore Klub, at man laver en “De Forenede Danske Opel Klubber” for at styrke sammenholdet i Danmark yderligere.

1989 –

Det internationale Opel træf i Ho (nordvest for Esbjerg) afholdes, med deltagelse af både danske og udenlandske klubber.

Den 24. september 1989 stiftes foreningen “De Danske Opel Klubber”, baseret på Lars Guldborgs idé.

Denne paraplyforening består af medlemsklubberne: Ascona Club Danmark, Ascona B Club Danmark, Dansk Opel, Kapitän, Admiral, Diplomat Klub, Dansk Opel Rekord & Commodore Klub, Manta A Club Fyn, Manta A Club Sjælland, Opel GT Klub Danmark, Opel Kadett Coupé Klub Danmark, Opel Kadett Klub Danmark.

1990 –

De Danske Opel Klubber afholder det første fælles træf i Billund i Pinsen.

1991 –

Man overvejer et nyt logo, de eksisterende tre er for mange. Samtidig diskuteres atter, hvorvidt navnet er dækkende, det rummer jo ikke samtlige Opeler. Det foreslås at finde et tillægsnavn.

1992 –

“Klub-nyt!” havde i ’90 ændret navn til “Opel-nyt!”, dog uden at ændre format. Det sker til gengæld i 1992, hvor klubbens nye blad ser dagens lys, “Blik & Platiner” er en realitet.

I marts 1992 byder generalforsamlingen atter på et forslag om ændring af navn, nu til: “Dansk Opel Rekord, Olympia, Kapitän, Admiral, Diplomat Klub”. Men navnet er langt nok i forvejen, og hvad med Kadett, Monza, Manta osv. Forslaget forkastes.

Kontingent foreslås forøget til kr. 300,-. Grunden hertil er bl.a. at bladet bruger store dele af indtægterne (64 %), hvilket sammen med porto bliver til 73 % af indtægterne. Det foreslås at man går tilbage til kun at udsende nyhedsbreve. Begge forslag forkastes. Dog vedtages en kontingentstigning på kr. 25,-, altså koster det fra 1/1 1993 kr. 275,- at være medlem.

1993 –

DOKADK beslutter at melde sig ind i Motorhistorisk Samråd, dette sker fuldgyldigt i efteråret.

Der tilføjes “og andre Opeler” til det eksisterende navn. Vedtægterne siger, at alle modeller, uanset årgang, er velkomne på lige fod.

Der tilbydes gennem De Danske Opel Klubber et Statoil rabatkort. Her får man 25 øres rabat på benzin, og 45 øre på diesel.

Klubben har nu en stand ved stumpemarkedet i Herning.

1996 –

Mange initiativer, der siden er blevet til traditioner, starter her. Klubben er at finde ved stumpemarkedet i Fredericia.

Ved generalforsamlingen uddeles der vingaver til de, der har bidraget med artikler i klubbladet. Det foreslås, at bladet skal starte en stafet, hvor medlemmerne på skift skriver om deres bil. Det vedtages også, at bestyrelsesmedlemmer nu er valgt for 2 år af gangen. Man arrangerer en Opel Bowling turnering.

1997 –

Ved generalforsamlingen stiller bestyrelsen atter forslag om en navneændring. Denne gang fra “Dansk Opel, Kapitän, Admiral, Diplomat Klub – og andre Opel modeller” til “Historisk Opel Klub Danmark”, dette afføder en række kraftige reaktioner, både for og imod. Man enes om, at der skal findes et nyt navn, men beslutningen udsættes til næste års general-forsamling.

I den mellemliggende periode kan evt. andre forslag til nyt klubnavn således frembringes. Bestyrelsen fastholder, at et nyt navn vil være det bedste for klubben på længere sigt.

Begrebet “tidstypiske nummerplader” tager lovmæssig form gennem Motorhistorisk Samråds arbejde.

1998 –

Den 15. marts 1998 er der på generalforsamlingen i Billund, der skal vælges nyt navn til klubben. 7 forslag er indkommet:

• Historisk Opel Klub Danmark
• Klassisk Opel Klub Danmark
• Dansk Opel Vintage Klub
• Opel Oldtimer Klub Danmark
• De Danske Opel Veteraner
• Dansk Opel, Kapitän, Admiral, Diplomat Klub
• Den Glade Opel

Resultatet kender vi jo, og således kan den 13½ år gamle klub tage navneforandring til Historisk Opel Klub Danmark (HOKD).

Ved udgangen af 1998 er der, efter 14 års eksistens, 168 medlemmer. (10 år senere er det tal steget med 300 %, der er nu mere end 500 medlemmer).

HOKD er også med ved åbningen af Storebæltsbroen, hvor mere end 1.400 veterankøretøjer deltager.

1999 –

HOKD kan fejre sit 15 års jubilæum med det hidtil nordligste pinsetræf ved Sæby, samtidig er det jo også Opels 100års jubilæum, som bilproducent, og en delegation af danske Opeler drager til Rüsselsheim for at festligholde denne særlige dag.

Klubben efterlyser en “ekspert” til igangsættelse af et aktiv på Internettet. Hjemmesiden kommer op at stå i en meget simpel udgave, med ekstern hjælp.

2001 –

Begrebet De Danske Opel Klubber er udvandet, flere af klubberne har nedlagt sig selv.
Et af klubbens medlemmer overtager arbejdet med hjemmesiden, der således tager sin form.

2005 –

Kadett Coupé Klubben lader sig ligge ind under Historisk Opel Klub Danmark.

2007 –

Før pinsetræffet ved Ajstrup, nær Odder, vedtages en ny klasseinddeling for kåring af biler, her tages bl.a. hensyn til de ombyggede. Der varsles i 2007 en kontingentforøgelse på kr. 25,-. Altså koster det nu kr. 300,- om året at være medlem.

2008 –

Vedtægterne ændres, så bestyrelsen bliver selvkonstituerende.

2009 –

Pinsetræffet i Vorbasse er kulminationen på de første 25 år, og hvilken kulmination. Hen ved 125 biler fra ind- og udland samledes om endnu en uforglemmelig oplevelse i Opel-regi.

2012 –

Dette bliver året med den største geografiske spredning. Pinsetræf på Tornby Strand Camping ved Hirtshals, og sommer træf på Sandkås familiecamping på Bornholm.

2014 –

30 års jubilæet fejres i pinsen, på Hasmark Strand Camping på nordfyn.

2018 –

Generalforsamlingen vedtager en kontingentforøgelse på 100 kr., således koster et medlemskab fra d. 1/1 2019, 400 kr.